93 892 00 08 j.mateu@icab.cat

Dret Matrimonial i de Família

Assessorament especialitzat en dret de família i matrimonial

El Dret de Família és el conjunt de normes i institucions jurídiques que regulen les relacions personals i patrimonials dels membres que integren la família, entre ells i respecte a tercers.

Tradicionalment s’ha considerat el Dret de Família com una branca del Dret Civil; no obstant això, gran part de la doctrina el considera actualment una branca autònoma amb els seus propis principis, atès que el Dret Civil s’estructura sobre la base de la persona individual, mentre que les relacions de família no poden quedar regides únicament pels criteris d’interès individual i l’autonomia de la voluntat donat que hi ha un predomini de l’interès social, principalment sobre aquelles qüestions que afecten a menors d’edat o a incapacitats.

Els temes principals que atenem dins l’àmbit del Dret de Família són els següents:

 • Procediments judicials de separació i divorci (contenciosos i de mutu acord).
 • Sol·licitud de mesures provisionals prèvies o coetànies a la demanda de separació i divorci.
 • Parelles de fet: constitució i extinció, guarda i custòdia, règim de visites per part del progenitor no custodi, reclamació de la pensió d’aliments pels fills, compensació econòmica i prestació alimentària a favor del convivent, atribució del dret d’ús sobre l’habitatge familiar.
 • Conveni regulador de divorci o de separació.
 • Pla de parentalitat.
 • Actuacions per manca de pagament de la pensió d’aliments dels fills i/o de la pensió compensatòria del cònjuge.
 • Reclamació d’un règim de visites a favor dels avis.
 • Procediments d’execució dinerària i no dinerària de sentències o interlocutòries judicials.
 • Modificació de les mesures establertes en sentència de divorci o de separació (reducció o extinció de la pensió d’aliments, eliminació de la pensió compensatòria, canvi de guarda i custòdia, recuperació o extinció del dret d’ús sobre l’habitatge familiar).
 • Capitulacions matrimonials i separació de béns.
 • Reconeixement i impugnació filiació.
 • Incapacitacions judicials.
 • Internaments no voluntaris.
 • Tuteles i curateles.
 • Procediment pel reconeixement a Espanya del matrimoni contret a l’estranger.